ابوطالبی‌ ویژگی مهم مذاکرات پیش رو صریح و روشن سخن گفتن است

ابوطالبی‌ ویژگی مهم مذاکرات پیش رو صریح و روشن سخن گفتن است

حمید ابوطالبی نوشت‌ مرکل و موگرینی صریح و روشن دو وجه از نگرش تازه اروپا به برجام را مطرح نمودند؛ وجوهی که ترکیب آن دو تبدیل برجام به توافقی ابزاری برای حصول آن چیزی است که در برجام سخنی از آن نیست‌All rights reserved by J4F.IR