ماموران آتش نشانی شاهرود جوانی را که در یک قنات گرفتار شده بود نجات دادندAll rights reserved by J4F.IR