نماینده مجلس‌ مرتضوی در هر نقطه ای از کشور و دنیا باشد قابل دسترسی است

نماینده مجلس‌ مرتضوی در هر نقطه ای از کشور و دنیا باشد قابل دسترسی است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مفقود شدن سعید مرتضوی گفت‌ اینکه احساس شود دستگاه قضا پشت فرار متهمی باشد امر ناصوابی است‌All rights reserved by J4F.IR