تصاویر انتقال مجروحان زلزله شب گذشته کرمانشاه به تهران را نشان می دهد‌

تصاویر انتقال مجروحان زلزله شب گذشته کرمانشاه به تهران را نشان می دهد‌

تصاویر انتقال مجروحان زلزله شب گذشته کرمانشاه به تهران را نشان می دهد‌All rights reserved by J4F.IR