عکس زیر اعتراضی متفاوت به کمبودها در کمک رسانی به زلزله زدگان را نشان می دهد‌ یکی از معترضان در شیشه عقب خودرویی که در اثر زلزله پر از خاک شده، نوشته است‌ ‌تسلیت نمیخوایم، کمک میخوایم‌‌‌‌

عکس زیر اعتراضی متفاوت به کمبودها در کمک رسانی به زلزله زدگان را نشان می دهد‌ یکی از معترضان در شیشه عقب خودرویی که در اثر زلزله پر از خاک شده، نوشته است‌ ‌تسلیت نمیخوایم، کمک میخوایم‌‌‌‌

عکس زیر اعتراضی متفاوت به کمبودها در کمک رسانی به زلزله زدگان را نشان می دهد‌ یکی از معترضان در شیشه عقب خودرویی که در اثر زلزله پر از خاک شده، نوشته است‌ ‌تسلیت نمیخوایم، کمک میخوایم‌‌‌‌All rights reserved by J4F.IR