هفتصد دانش‌آموز دختر ناحیه دو آموزش و پرورش‌ شیراز، در قالب هفده اتوبوس توسط سپاه ناحیه محمد رسول الله‌ع‌ به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند‌

هفتصد دانش‌آموز دختر ناحیه دو آموزش و پرورش‌ شیراز، در قالب هفده اتوبوس توسط سپاه ناحیه محمد رسول الله‌ع‌ به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند‌

هفتصد دانش‌آموز دختر ناحیه دو آموزش و پرورش‌ شیراز، در قالب هفده اتوبوس توسط سپاه ناحیه محمد رسول الله‌ع‌ به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند‌All rights reserved by J4F.IR