چشمی‌ قانون داوری در لیگ برای استقلال فرق می کند

چشمی‌ قانون داوری در لیگ برای استقلال فرق می کند

مدافع تیم استقلال تهران می گوید که قوانین داوری در ایران برای آبی پوشان متفاوت و به امری کلیشه ای تبدیل شده است‌All rights reserved by J4F.IR