مقدار مسافت شرعی چند کیلومتر است؟

مقدار مسافت شرعی چند کیلومتر است؟

به گزارش مشرق ، صفحه احکام سایت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اینستاگرام درباره حم شرعی مقدار مسافت شرعی نوشت‌ مقدار مسافت شرعی که هشت فرسخ است، به کیلومتر چگونه محاسبه می شود؟ ‌‌‌All rights reserved by J4F.IR