این کارت در سال ۱۹۸۵برای آقای پوتین، زمانی که او سرگرد کاگ‌ب بود، صادر شد‌

این کارت در سال ۱۹۸۵برای آقای پوتین، زمانی که او سرگرد کاگ‌ب بود، صادر شد‌

این کارت در سال ۱۹۸۵برای آقای پوتین، زمانی که او سرگرد کاگ‌ب بود، صادر شد‌All rights reserved by J4F.IR