توافق نامه پاریس؛ چوب لای چرخ ۸۴صنعت اشتغال زا

توافق نامه پاریس؛ چوب لای چرخ ۸۴صنعت اشتغال زا

نتایج تحقیقات بین المللی نشان می دهد اجرای توافقنامه پاریس بر ۸۴ صنعت تاثیر منفی می گذارد و از این بین ۱۱ صنعت بیشترین آسیب را متحمل می شوند‌All rights reserved by J4F.IR