برای چانگ یون چونگ بنیانگذار خط حمل و نقل بین المللی ‌‌‌ گزینه ای برای خانه نشینی وجود ندارد‌با وجودی که ریاست و هماهنگی شرکت با پسرش است ولی این سنگاپوری صد ساله اصرار دارد که هر روز سرکار برود‌او می گوید‌ این علاقه مندی من است‌

برای چانگ یون چونگ بنیانگذار خط حمل و نقل بین المللی ‌‌‌ گزینه ای برای خانه نشینی وجود ندارد‌با وجودی که ریاست و هماهنگی شرکت با پسرش است ولی این سنگاپوری صد ساله اصرار دارد که هر روز سرکار برود‌او می گوید‌ این علاقه مندی من است‌

برای چانگ یون چونگ بنیانگذار خط حمل و نقل بین المللی ‌‌‌ گزینه ای برای خانه نشینی وجود ندارد‌با وجودی که ریاست و هماهنگی شرکت با پسرش است ولی این سنگاپوری صد ساله اصرار دارد که هر روز سرکار برود‌او می گوید‌ این علاقه مندی من است‌All rights reserved by J4F.IR