شکست تاریخی در نیویورک ‌ فیلم

شکست تاریخی در نیویورک ‌ فیلم

خبرگزاری میزان‌ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه ضدفلسطینی پیشنهادی آمریکا را رد کرد و پیش نویس پیشنهاد شده از سوی ایرلند و بولیوی را با اکثریت آرا به تصویب رساند‌All rights reserved by J4F.IR