دکتر جهانگیری در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن تصریح کرد‌ ژاپن و دیگر ‌‌‌

دکتر جهانگیری در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن تصریح کرد‌ ژاپن و دیگر ‌‌‌

دکتر جهانگیری در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن تصریح کرد:

ژاپن و ديگر كشورها براي حفظ استقلالشان بايد در مقابل يكجانبه گرايي آمريكا ايستادگي كنند/ امیداريم ژاپن در آينده نيز با روش‌های خاص خریدار اصلی نفت ایران باشدAll rights reserved by J4F.IR