این هفته نود پخش نمی شود

این هفته نود پخش نمی شود

این هفته «نود» پخش نمی شود

باتوجه به تداخل برخی برنامه های شبکه با مسابقات فوتبال، در هفته پیش رو برنامه های کیوسک، شوک، نود، متن و حاشیه و مسابقه هفت در سه پخش نخواهد شد.All rights reserved by J4F.IR