امنیت و آرامش مردم مهمترین هدف وزارت اطلاعات است
وزیر اطلاعات‌ حراست ها دیدگان تیزبین امنیت و سلامت دستگاه ها هستند
مراکز تولیدی و صنعتی به هیچ وجه نباید معطل و تعطیل شوند
وزارت اطلاعات دستگاه های اقتصادی را رصد کند
1
All rights reserved by J4F.IR