یک پرسپولیسی در کنار موتور عجیب ‌تصویر

یک پرسپولیسی در کنار موتور عجیب ‌تصویر

علی انصاریان در زمان بازی در مستطیل سبز و خصوصا حضور در پرسپولیس خاطرات فراوانی از فوتبال دارد‌

1
All rights reserved by J4F.IR