توکلی‌ بلایی که سر ارز آمده تقصیر ‌سیف‌ است‌ اتهام بقایی و مشایی مالی است ‌‌‌
دادگاه مشایی چه زمانی برگزار می شود؟
طائب‌ اظهاراتم تحریف شده است
مشایی در سلامت کامل به سر می برد
وکیل مشایی‌ موکلم در سلامت کامل است؛ شایعات صحت ندارد‌ در زندان اوین با ‌‌‌
شکنجه و به کما رفتن بقایی و مشایی صحت ندارد
اژه ای‌ شکنجه بقایی و مشایی و به کما رفتن آن ها صحت ندارد
معاون احمدی نژاد‌ منظورم از فردی که ‌مرتد‌شده،مشایی نبود
1
All rights reserved by J4F.IR