شاهد دستگیری مرتضوی‌ حکم را که پاره کرد،گرفتنش‌ خانمی هی میگفت نبریدش‌ از ‌‌‌
آخرین خبر از سعید مرتضوی‌
نماینده مجلس‌ مرتضوی در هر نقطه ای از کشور و دنیا باشد قابل دسترسی است
1
All rights reserved by J4F.IR