افشاگری های تازه از زندگی ولی عهد سعودی‌ بن سلمان بیشتر وقت خود را در روی ‌‌‌
دعوت از بن سلمان برای شرکت در نشست شورای امنیت؟
تایمز‌ روزهای محمد بن سلمان به شمارش افتاده است
روز های قدرت بن سلمان به شماره افتاده است
تایمز‌ روزهای بن سلمان در قدرت به شمارش افتاده است
عربستان از اسرائیل سامانه گنبد آهنین خرید
شاهزاده سعودی به دنبال کنار زدن ملک سلمان و ولیعهد
مجتهد‌ محمد بن سلمان به طور جدی به معرفی خود به عنوان پادشاه عربستان فکر ‌‌‌
رژیم آل سعود در حال فروپاشی است
1
All rights reserved by J4F.IR