تقدیم استوارنامه سفیر تازه جمهوری اسلامی ایران در آستانه به رئیس جمهور ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR