مدیرعامل شرکت روسی‌پای ریسک قراردادهای نفتی ایستاده ایم
زنگنه‌ همه ریسک های امضای قراردادهای تازه نفتی را می پذیرم
مذاکره همزمان برای توسعه ۲۲میدان نفتی ایران
دومین قرارداد تازه نفتی ایران با روسیه امضا شد
زنگنه‌ کشف اموال اختلاس گر نفتی‌ هدف ملی شدن نفت نفی تعامل نبود
زیروبم امضای تفاهم نامه بین ایران و غول های نفتی جهان
1
All rights reserved by J4F.IR