پایش تصویری در جاده ها باعث کاهش تلفات جانی می شود
1
All rights reserved by J4F.IR