ربیعی‌ ناامنی روانی نخستین علت اعتیاد است
۵ سال وزارت زیر سایه استیضاح
استیضاح ربیعی با ۵۰امضا کلید خورد
اختصاصی‌ استیضاح ربیعی با ۵۰ امضا کلید خورد ‌ محورهای طرح
رفع موانع بیمه کسب و کارهای نوپا‌دریافت تسهیلات از تامین اجتماعی
۸۰ درصد گروه های آسیب پذیر سبد غذایی دریافت کردند‌افزایش مستمری مددجویان
ربیعی‌ ۸۰ درصد اقشار آسیب پذیر برنامه حمایت غذایی دریافت کردند
ایران مرکز منطقه ای سازمان بین المللی کار شد
تدوین چارچوب توسعه همکاری ایران و سازمان بین المللی کار
1
All rights reserved by J4F.IR