سید عمار حکیم حادثه تروریستی چابهار را به شدت محکوم کرد
1
All rights reserved by J4F.IR