سید عمار حکیم حادثه تروریستی چابهار را به شدت محکوم کرد
حکیم‌ تشکیل دولت عراق به دور از هرگونه دخالت خارجی صورت می گیرد
سید عمار حکیم‌ اجازه نمی دهیم اداره کشور به صورت توافق سیاسی ادامه یابد
سید عمار حکیم در دیدار سفیر آمریکا‌ انتخابات، عراق را وارد مرحله ثبات می ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR