پیام روحیه بخش دایی به تیم امید‌جاکارتا سرزمین رویش امیدهای ایران خواهد بود
درویش‌ سرمایه دارترین تیم لیگ هستیم
درویش‌ صیادمنش در سایپا حاشیه ای نداشت
جلسه درویش و فتحی بر سر انتقال صیادمنش
تابش‌ برای مدیرعامل سایپا متاسفم
واکنش مدیرعامل سپاهان به اظهارات مدیرعامل سایپا
درویش‌ سپاهان بیش از ۴۰ میلیارد هزینه کرد
سپاهان امسال بیش از ۴۰ میلیارد هزینه کرده
زرگر‌ گزارش ماجرای هتل را به اصفهانیان می دهم
1
All rights reserved by J4F.IR