ترامپ از رفع تحریم شرکت چینی دفاع کرد
1
All rights reserved by J4F.IR