انتقادات تند و تیز شفر از داوری
پنالتی پرسپولیس اشتباه بود؟
1
All rights reserved by J4F.IR