ارائه ۵۰ رشته کارشناسی و ارشد در دانشگاه هنر
بست نشینی اعتراضیِ دانشجویان دانشکده هنر
آئین تودیع و معارفه دانشگاه هنر برگزار شد
ممانعت از ورود یک دانشجو به خوابگاه دانشگاه هنر
استخدام فزرند رئیس دانشگاه هنر غیرقانونی نیست
1
All rights reserved by J4F.IR