دنیای امروز سخت و نیازمند صیقل دادن روح انسان ها است
کارهای کثیف معلم بی رحم سر کلاس درس ‌عکس
دستگیری ملکه زیبایی که برای دانش آموزان عکس های کثیف خود را ارسال می کرد‌
برخورد با عوامل تنبیه دانش آموز همدانی‌مدیر مدرسه برکنار شد
یک هزار بازمانده از تحصیل وارد چرخه آموزش و پرورش شدند
1
All rights reserved by J4F.IR