تساوی استقلال و پدیده در پایان نیمه نخست
برای عده ای سخت است پدیده را صدر جدول ببینند
1
All rights reserved by J4F.IR