واشنگتن از اخراج موسسات غربی از پاکستان انتقاد کرد
1
All rights reserved by J4F.IR