شتاب در روند ساخت مسکن نیازمندان
رونق اشتغال و رفع موانع تولید اولویت های ضروری در آذربایجان شرقی
سال جاری ۴ هزار و ۳۳ شغل در همدان ایجاد شده است
مشکل بیکاری استان با برنامه ریزی و اندیشه درست قابل حل است
افزایش فشارهای اقتصادی و دوراهی بنگاه یا کارگر
رشد مشاغل آمریکا افت کرد ‌ افزایش دستمزدها متوسط بود
اشتغال مطلوب در دستور کار حرفه ای ها
چالش احیای تولید در دوران تحریم ها
دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت‌
1
All rights reserved by J4F.IR