قول اردوغان به ترامپ‌ بعد از خروج آمریکا داعش را در سوریه ریشه کن می کنم
‌دولت خودمختار‌ در سوریه قیام عمومی اعلام کرد
اردوغان‌ عملیات شرق فرات طی چند روز آتی آغاز می شود
اردوغان خطاب به اروپایی ها‌ دیگر حق ندارید به ما درس دموکراسی و حقوق بشر ‌‌‌
اردوغان‌ دیگر کسی حق ندارد به ما درس حقوق بشر بدهد
اردوغان‌ دموکراسی در اروپا شکست خورده است
وساطت عمر البشیر بین اردوغان و بن سلمان
اختصاصی تسنیم‌جزئیات وساطت عمر البشیر بین اردوغان و بن سلمان در ماجرای قتل ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR