تماس تلفنی گوترش با محمد بن سلمان
ابراز تأسف گوترش از تحریم ایران در ششمین گزارش قطعنامه ۲۲۳۱
1
All rights reserved by J4F.IR